Caltech Home > PMA Home > People > Zhongzhong Qin
open search form

Zhongzhong Qin

Postdoctoral Scholar in Physics
Zhongzhong Qin.portrait
Contact information for Zhongzhong Qin
Contact Method Value
Mail Code: MC 12-33
Office: East Bridge (33E)
Phone: 626-206-6845
Email:
Research Areas: Physics